Fondet får sine midler fra et obligatorisk bidrag på kr 1,- for hver blomsterhilsen Interflora-butikkene sender og for hver blomsterhilsen de leverer.

I praksis betyr det at for hver blomsterhilsen som sendes gjennom Interflora går kr 2,- til Interflora Norges Humanitære fond. Midlene samlet fra Interflora-butikkenes bidrag tildeles hvert år ett humanitært formål valgt av styret i Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond.

Det er viktig for oss å understreke at midlene tildeles uavkortet, alle innsamlede midler deles ut. Ingen deler av fondets midler benyttes til å dekke administrative kostnader.

Søknad om midler fra Interfloras humanitære fond må være foreningen i hende 1.april. 
Valgt mottaker blir offentliggjort 1.juli, etter at søknaden har blitt behandlet i både styret, og i generalforsamlingen til Foreningen Interflora Norges humanitære fond. 
Den/de tiltak som blir valgt vil få selve tildelingen påfølgende år, ettersom fondet samler inn midler fra 1.juli til 30. juni.

I tillegg til kandidater som har sendt søknad kan også Interflora-butikkene nominere kandidater til fondets årlige utdeling.

Representerer du en forening som driver humanitært arbeid, og vil søke?
Søknad sendes:
Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond
v/Styrets Formann
Billingstadsletta 13
1396 BILLINGSTAD